Villkor

Nätlån Kredit  allmänna villkor vid kreditgivning 2014

ALLMÄNT

Nätlån Kredit erbjuder privatpersoner  kredit på 1000, 2000, 3000 och 4000 kronor under en period om 33 dagar. Nätlån Kredit följer Finansinspektionens och Datainspektionens riktlinjer.

KREDITANSÖKAN

Efter ansökan kan låntagaren beviljas ett lån. Nätlån gör därefter en ID kontroll och kreditprövning. Om ansökan sedan godkänns betalas krediten ut till låntagarens bankkonto. För att kunna ansöka om en kredit hos oss kräver vi följande:

  • Att du är minst 18 år
  • Att du är svensk medborgare och mantalsskriven i Sverige
  • Att du har en inkomst på minst 100.000 kr/år

Nätlån förbehåller sig rätten att begränsa lånebeloppet och utan motivering avslå ansökan.

ÅTERBETALNING

Hela krediten inkl. uppläggningsavgift och ränta ska återbetalas i sin helhet på förfallodagen genom inbetalning på vårt bankgiro.Denna information framgår även på fakturan tillsammans med förfallodatum och belopp.

RÄNTA

Nätlån tar ut en ränta på givna krediter under den avtalade tiden. Aktuella räntor för lån anges på natlan.se under fliken ”Priser” vid ansökningstillfället samt på skuldebrev.

AVGIFTER

Nätlån tar, förutom räntan, ut en uppläggningsavgift för respektive kredit där bland annat ansökningsavgift, uppläggningsavgift och kostnad för kreditupplysning ingår. Ingen annan avgift eller kostnad tillkommer under avtalsperioden.

FÖRLÄNGNING

Möjlighet till förlängning av krediten med ytterligare 30 dagar mot en ny avgift erbjuds då fakturan skickas ut.

DRÖJSMÅL & PÅMINNELSE

Om betalning av beviljad kredit inte fullgörs i tid har Nätlån Kredit rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet (inkl. upplupna avgifter) till dess att fullständig betalning har inkommit. Nätlån har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 50 kr per påminnelse samt en förseningsavgift som varierar med lånets storlek. Förseningsavgiften är fn minst 95 kr. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad. Har fullgod betalning ej inkommit trots påminnelsen tillkommer en aviavgift om 49 kr samt en portoavgift om 12 kr för varje ytterligare avisering .

INDRIVNING & INKASSO

Om betalning inte skett efter påminnelse lämnar Nätlån Kredit över ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter kan komma att debiteras.

LÅNTAGARENS INBETALNINGAR

Låntagaren inbetalningar bokas i första hand mot avgifter och räntor i omvänd kronologisk ordning. Dvs, inbetalningarna skall i första hand täcka senast uppkommen avgift och ränta och i andra hand lånebeloppet.

FÖRTIDSINLÖSEN

Låntagaren har rätt att återbetala hela krediten i förtid. Vid förtida återbetalning är låntagaren skyldig att återbetala hela krediten inklusive kreditavgift. I de fall kunden åberopar sin ångerrätt, dock inom 14 dagar från ansökningsdatum och omedelbart återför utbetalade medel, åläggs en administrativ avgift om 300 kr för att täcka de kostnader som uppstått för Nätlån. Låntagare som ångrar mer än ett lån blir ej beviljade nya under minst 6 månader. Detta för att förhindra penningtvätt och annat missbruk.

ÖVERLÅTELSE

Nätlån Kredit äger rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. Kredittagaren får inte överlåta krediten utan skriftligt medgivande från Nätlån Kredit.

ADRESSÄNDRING

Låntagaren är skyldig att vid ändring av adress eller telefonnummer så snart det är möjligt meddela Nätlån Kredit de nya uppgifterna. I de fall ändringsmeddelande uteblir tillkommer en ändringsavgift om minst 150 kr.

MEDDELANDE

Meddelande som Nätlån Kredit skickar per brev till folkbokföringsadressen eller den senaste adress låntagaren uppgivit skall anses ha nått låntagaren senast fem dagar efter avsändande. Nätlån Kredit kan även avisera via e-post och SMS.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Nätlån Kredit är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL 1998:204) för den behandling av låntagarens personuppgifter som Nätlån Kredit utför. Nätlån Kredit behandlar låntagarens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter, såsom kundidentifiering enligt gällande penningtvätts- och anti-terroristregler, lämna uppgifter till myndigheter samt att marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Nätlån Kredit äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med låntagaren. Uppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till Nätlån Kredit´s samarbetspartners (exempelvis fakturabolag eller inkassobolag). Nätlån Kredit tillämpar PuL (Personuppgiftslagen) för att skydda låntagarens integritet och personuppgifter. Låntagaren kan när som helst skriftligen begära att dennes registrering upphör eller rättelse av registrerade uppgifter, förutsatt att borttagningen inte påverkar fullgörande av ingånget avtal. Låntagaren har rätt att få tillgång till personuppgifter som finns registrerade om denne. Låntagaren har också möjlighet att skriftligen anmäla att denne motsätter sig en behandling av personuppgifter, exempelvis för ändamål som rör direkt marknadsföring. Genom att låntagaren accepterar villkoren ger låntagaren sitt samtycke till att Nätlån Kredit får behandla låntagarens personuppgifter i enlighet med denna punkt.

MISSBRUKSREGISTRERING

Vid grovt eftersatt återbetalning eller om lånet beviljats under felaktiga eller falska förutsättningar kan Nätlån Kredit  komma att registrera kundens uppgifter i särskilt missbruksregister. Nätlån Kredit polisanmäler alla bedrägeriförsök.

FORCE MAJEURE

Nätlån Kredit är inte ansvariga för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller dylik händelse. Nätlån Kredit ansvarar inte i något fall för indirekt skada.