Villkor

Nätlån Kredit Allmänna villkor vid kreditgivning 2018 (uppdaterat 2018-09-04)

ALLMÄNT

Nätlån Kredit erbjuder privatpersoner  högkostnadskrediter enligt konsumentkreditlagen på 1000, 2000, 3000 och 4000 kronor under en period om 33 dagar. Nätlån Kredit följer Finansinspektionens och Datainspektionens riktlinjer. Det rekommenderas att du tar del av den information som återfinns på länken låna ansvarsfullt innan du ansöker om ett lån.

SEKKI

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION FÖR Nätlån hittar du här

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

KREDITANSÖKAN

Efter ansökan kan låntagaren beviljas ett lån. Nätlån gör därefter en ID kontroll och kreditprövning. Om ansökan sedan godkänns betalas krediten ut till låntagarens bankkonto. För att kunna ansöka om en kredit hos oss kräver vi följande:

  • Att du är minst 18 år
  • Att du är svensk medborgare och mantalsskriven i Sverige
  • Att du har en inkomst på minst 100.000 kr/år

Nätlån förbehåller sig rätten att begränsa lånebeloppet och utan motivering avslå ansökan.

ÅTERBETALNING

Hela krediten inkl. uppläggningsavgift och ränta ska återbetalas i sin helhet på förfallodagen genom inbetalning på vårt bankgiro.Denna information framgår även på fakturan tillsammans med förfallodatum och belopp.

RÄNTA

Nätlån tar ut en ränta på givna krediter under den avtalade tiden. Aktuella räntor för lån anges på natlan.se under fliken ”Priser” vid ansökningstillfället samt på skuldebrev.

AVGIFTER

Nätlån tar, förutom räntan, ut en uppläggningsavgift för respektive kredit där bland annat ansökningsavgift, uppläggningsavgift och kostnad för kreditupplysning ingår. Ingen annan avgift eller kostnad tillkommer under avtalsperioden.

FÖRLÄNGNING

Om Låntagaren är förhindrad att återbetala lånet i tid, får Låntagaren förlänga det ursprungliga Låneavtalet en gång med 30 dagar genom att betala en förlängningsavgift innan den ursprungliga förfallodagen. Långivaren har rätt att begränsa antalet förlängningstillfällen samt förbehåller sig rätten att avslå en ansökan om förlängning utan att behöva ange orsak till låntagaren. Förlängningsavgiften för respektive förlängningstillfället framgår av vid var tid gällande prislista. Förlängningsavgiften skall betalas till Nätlån Kredit anvisad bankgiro eller plusgirokonto med betalningsspecifikation, som finns på fakturan eller på annat sätt har anvisats Låntagaren.

DRÖJSMÅL & PÅMINNELSE

Om betalning av beviljad kredit inte fullgörs i tid har Nätlån Kredit rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet (inkl. upplupna avgifter) till dess att fullständig betalning har inkommit. Nätlån har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse.  Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad. Har fullgod betalning ej inkommit trots påminnelsen tillkommer en aviavgift om 60kr för varje ytterligare avisering.

INDRIVNING & INKASSO

Om betalning inte skett efter påminnelse lämnar Nätlån Kredit över ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter kan komma att debiteras.

AVBETALNINGSPLAN

Låntagaren kan ansöka om en avbetalningsplan på sin skuld genom att kontakta kundtjänst. Avbetalningsplanen löper med betalning en gång per månad med ett fast belopp till skulden är betald.

Aktuella villkor och avgifter som tillkommer för avbetalning:

En uppläggningsavgift för avbetalningsplanen med 170kr.
För varje månadsavi tillkommer en aviavgift på 60kr. För avbetalning via autogiro är avgiften 30kr.
Ränta på ej amorterad skuld löper med 2,5% per månad. (30% per år)
På varje avi som skickas till Låntagaren anges total kvarvarande skuld som kan betalas direkt utan ytterligare tillkommande ränta eller avgifter.

FÖRTIDSINLÖSEN & ÅNGERRÄTT

Låntagaren har rätt att återbetala hela krediten i förtid. Vid förtida återbetalning är låntagaren skyldig att återbetala hela krediten inklusive kreditavgift. Låntagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda konsumentkreditavtalet. Åberopande av ångerrätten sker genom att låntagaren kontaktar kundtjänst. Senast 30 dagar efter låntagarens åberopande av ångerrätten ska denna återbetala kreditbelopp och upplupen ränta räknat från den dag då låntagaren fick tillgång till krediten till och med den dag återbetalning sker. Har låntagaren betalat uppläggningsavgift eller någon annan avgift för lånet ska du få tillbaka det beloppet av långivaren inom samma tid.Låntagare som ångrar mer än ett lån blir ej beviljade nya under minst 6 månader. Detta för att förhindra penningtvätt och annat missbruk

LÅNTAGARENS INBETALNINGAR

Låntagaren inbetalningar bokas i första hand mot avgifter och räntor i omvänd kronologisk ordning. Dvs, inbetalningarna skall i första hand täcka senast uppkommen avgift och ränta och i andra hand lånebeloppet.

ÖVERLÅTELSE

Nätlån Kredit äger rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. Kredittagaren får inte överlåta krediten utan skriftligt medgivande från Nätlån Kredit.

ADRESSÄNDRING

MEDDELANDE

PERSONUPPGIFTSPOLICY (UPPDATERAD MAJ 2018)

Personuppgiftsansvarig

Catalunia Capital AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679)).

 

Dataskyddsombud

Catalunia Capital AB har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att reglerna för skydd av personuppgifter följs i verksamheten. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till Catalunia Capital AB. Du kommer i kontakt med dataskyddsombudet genom att maila dataskyddsombud@catalunia.se.

 

Insamling av personuppgifter

Catalunia Capital AB behandlar personuppgifter som lämnas in i samband med intresseanmälan, ansökan och/eller avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal.

Kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer), ekonomiska förhållanden (uppgift om inkomst m.m).

Catalunia Capital AB kan samla in känsliga personuppgifter som uppgifter om hälsa när Kunden [1] själv väljer att skicka in dessa. Endast uppgifter om hälsa som kan styrkas med hjälp av läkarintyg, enligt definitionen i dataskyddsförordningen, kommer att sparas under förutsättning att dessa krävs för fullgörande av avtal som laglig grund.

Catalunia Capital AB kan även komma att spela in telefonsamtal, registrera ändamålsenlig skriftlig kommunikation eller på annat sätt dokumentera kundens interaktion och kommunikation med Catalunia Capital AB. Namn och adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR).

 

Ändamål och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Catalunia Capital AB behandlar personuppgifterna för följande ändamål:

Förberedelse och administration av avtal (fullgörande av avtal som laglig grund).

Det huvudsakliga ändamålet med Catalunia Capital ABs behandling av personuppgifterna är att samla in, kontrollera och registrera personuppgifterna som krävs inför ett ingående av ett avtal med kunden samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Att kunden tillhandahåller personuppgifter är en förutsättning för att Catalunia Capital AB ska kunna ingå avtal med Kunden.

Marknads- och kundanalyser samt systemutveckling och marknadsföring (berättigat intresse som laglig grund).

Personuppgifter behandlas också för utförande av marknads- och kundanalyser samt systemutveckling som ett led i Catalunia Capital ABs affärsutveckling i syfte att förbättra produkter och tjänster gentemot kunder. Kundanalyser görs även för att motverka bedrägerier. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för marknadsföring.

Rättslig förpliktelse som laglig grund för personuppgiftsbehandling

I samband med förberedelse och administration av avtal sker också behandling av personuppgifter som krävs för att Catalunia Capital AB ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

Exempel på sådan behandling är:

  • Behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.
  • Behandling av personuppgifter i samband med åtgärder för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagen.
  • Kontroll av personuppgifterna mot sanktionslistor som Catalunia Capital AB enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster.
  • Behandling av personuppgifter i samband med rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogden, Finansinspektionen och andra myndigheter, såväl svenska som utländska.
  • Behandling av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål.
  • Behandling av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående betaltjänster. Med sådana åtgärder avses bl.a. att ge s.k. tredjepartsbetaltjänst­leverantörer som har tillstånd att tillhandahålla tjänster avseende kontoinformation och/eller betalningsinitiering tillgång till personuppgifter samt Catalunia Capital ABs åtgärder avseende transaktionsmonitorering och bedrägerikontroll.

 

Samtycke som laglig grund för personuppgiftsbehandling

När den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke ska Kunden lämna sitt samtycke till behandlingen. I samband med ett ingående av ett avtal med Catalunia Capital AB krävs, enligt dataskyddsförordningen, inget särskilt samtycke om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en avtalsförpliktelse.

 

Behandling av personuppgifter av annan än Catalunia Capital AB

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om banksekretess, ske av bolag i koncernen och från tid till annan av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster. Nödvändiga avtal har skrivits på med dessa parter för att bl.a. skydda kundernas integritet vid behandling av personuppgifter.

 

Automatiserade beslut, inklusive profilering

Catalunia Capital AB använder sig i vissa fall av automatiserat beslutsfattande. Det kan exempelvis vara ett automatiserat godkännande/avslag på en kreditansökan via internet.

Profilering används av Catalunia Capital AB för exempelvis marknads- och kundanalyser, marknadsföring, vid automatiserade beslut och vid transaktionsmonitorering för att motverka bedrägerier.

Kunden har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inkl. profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för Kunden eller i betydande grad påverkar Kunden på annat sätt.

Catalunia Capital AB har dock rätt att använda sig av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan Kunden och Catalunia Capital AB.

Denna form av personuppgiftsbehandling skyddas av lämpliga åtgärder, inklusive kundens rätt att framföra sina synpunkter, erhålla en förklaring till det beslut som fattas och att överklaga beslutet.

Spärr mot direktmarknadsföring

Genom att kontakta Catalunia Capital AB via epost kundtjanst@catalunia.se får Kunden hjälp med att införa spärr mot direktmarknadsföring.

 

Tider under vilka personuppgifter sparas

Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år enligt legala krav (se Rättslig förpliktelse som laglig grund för personuppgiftsbehandling).

Om Kunden inte ingår avtal med Catalunia Capital AB, sparas normalt personuppgifterna som längst 3 månader.

Kundens rättigheter

Kunden har rätt att få information om och tillgång till sina personuppgifter som behandlas av Catalunia Capital AB.

Kunden har också rätt att vända sig till Catalunia Capital AB för att begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift, begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter samt invända mot behandlingen under vissa förutsättningar.

Kunden har rätt att få personuppgifterna överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Kundens skriftliga begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Catalunia Capital AB i det enskilda fallet. I vissa fall kan Catalunia Capital AB inte radera uppgifter eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av gällande lagstiftning.

Tillsynsmyndighet (Datainspektionen)

Kunden kan även vända sig direkt till Datainspektionen avseende frågor eller klagomål som rör Catalunia Capital ABs personuppgiftsbehandling via www.datainspektionen.se, kontakt.

[1] Med Kund avses en registrerad som har ingått eller avser att ingå avtal med Catalunia Capital AB, såsom exempelvis kund, borgensman eller pantsättare. Dessutom omfattas även annan sådan registrerad som Catalunia Capital AB i förekommande fall behandlar personuppgifter om, såsom betalare, gode män, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare, kontaktpersoner och verkliga huvudmän.

BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR

MISSBRUKSREGISTRERING

TILLSYNSMYNDIGHET

Catalunia Capital AB som driver Nätlån Kredit är registrerat hos Finansinspektionen och har därmed tillstånd att erbjuda konsumentkrediter. Denna registrering är till för att säkerställa att verksamheten erbjuder och följer Finansinspektionens regelverk för den svenska kreditmarknaden.
Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheter:
Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se

Dessa myndigheter övervakar att kreditgivaren följer konsumentkreditlagen samt lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Namn på dessa typer av lån är korttidslån, smslån, sms-lån, snabblån, mikrolån, internetlån och privatlån.