Villkor

Nätlån Kredit Allmänna villkor vid kreditgivning 2017

ALLMÄNT

Nätlån Kredit erbjuder privatpersoner  kredit på 1000, 2000, 3000 och 4000 kronor under en period om 33 dagar. Nätlån Kredit följer Finansinspektionens och Datainspektionens riktlinjer.

KREDITANSÖKAN

Efter ansökan kan låntagaren beviljas ett lån. Nätlån gör därefter en ID kontroll och kreditprövning. Om ansökan sedan godkänns betalas krediten ut till låntagarens bankkonto. För att kunna ansöka om en kredit hos oss kräver vi följande:

  • Att du är minst 18 år
  • Att du är svensk medborgare och mantalsskriven i Sverige
  • Att du har en inkomst på minst 100.000 kr/år

Nätlån förbehåller sig rätten att begränsa lånebeloppet och utan motivering avslå ansökan.

ÅTERBETALNING

Hela krediten inkl. uppläggningsavgift och ränta ska återbetalas i sin helhet på förfallodagen genom inbetalning på vårt bankgiro.Denna information framgår även på fakturan tillsammans med förfallodatum och belopp.

RÄNTA

Nätlån tar ut en ränta på givna krediter under den avtalade tiden. Aktuella räntor för lån anges på natlan.se under fliken ”Priser” vid ansökningstillfället samt på skuldebrev.

AVGIFTER

Nätlån tar, förutom räntan, ut en uppläggningsavgift för respektive kredit där bland annat ansökningsavgift, uppläggningsavgift och kostnad för kreditupplysning ingår. Ingen annan avgift eller kostnad tillkommer under avtalsperioden.

FÖRLÄNGNING

Om Låntagaren är förhindrad att återbetala lånet i tid, får Låntagaren förlänga det ursprungliga Låneavtalet genom att betala en förlängningsavgift innan den ursprungliga förfallodagen. Långivaren har rätt att begränsa antalet förlängningstillfällen samt förbehåller sig rätten att avslå en ansökan om förlängning utan att behöva ange orsak till låntagaren. Förlängningsavgiften för respektive förlängningstillfället framgår av vid var tid gällande prislista. Förlängningsavgiften skall betalas till Nätlån Kredit anvisad bankgiro eller plusgirokonto med betalningsspecifikation, som finns på fakturan eller på annat sätt har anvisats Låntagaren.

DRÖJSMÅL & PÅMINNELSE

Om betalning av beviljad kredit inte fullgörs i tid har Nätlån Kredit rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet (inkl. upplupna avgifter) till dess att fullständig betalning har inkommit. Nätlån har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 50 kr per påminnelse samt en förseningsavgift som varierar med lånets storlek. Förseningsavgiften är fn minst 95 kr. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad. Har fullgod betalning ej inkommit trots påminnelsen tillkommer en aviavgift om 49 kr samt en portoavgift om 12 kr för varje ytterligare avisering .

INDRIVNING & INKASSO

Om betalning inte skett efter påminnelse lämnar Nätlån Kredit över ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter kan komma att debiteras.

AVBETALNINGSPLAN

Låntagaren kan ansöka om en avbetalningsplan på sin skuld genom att kontakta kundtjänst. Avbetalningsplanen löper med betalning en gång per månad med ett fast belopp till skulden är betald.

Aktuella villkor och avgifter som tillkommer för avbetalning:

En uppläggningsavgift för avbetalningsplanen med 170kr.
För varje månadsavi tillkommer en aviavgift på 60kr. För avbetalning via autogiro är avgiften 30kr.
Ränta på ej amorterad skuld löper med 2,5% per månad.
På varje avi som skickas till Låntagaren anges total kvarvarande skuld som kan betalas direkt utan ytterligare tillkommande ränta eller avgifter.

FÖRTIDSINLÖSEN

Låntagaren har rätt att återbetala hela krediten i förtid. Vid förtida återbetalning är låntagaren skyldig att återbetala hela krediten inklusive kreditavgift. I de fall kunden åberopar sin ångerrätt, dock inom 14 dagar från ansökningsdatum och omedelbart återför utbetalade medel, åläggs en administrativ avgift om 300 kr för att täcka de kostnader som uppstått för Nätlån. Låntagare som ångrar mer än ett lån blir ej beviljade nya under minst 6 månader. Detta för att förhindra penningtvätt och annat missbruk.

LÅNTAGARENS INBETALNINGAR

Låntagaren inbetalningar bokas i första hand mot avgifter och räntor i omvänd kronologisk ordning. Dvs, inbetalningarna skall i första hand täcka senast uppkommen avgift och ränta och i andra hand lånebeloppet.

ÖVERLÅTELSE

Nätlån Kredit äger rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. Kredittagaren får inte överlåta krediten utan skriftligt medgivande från Nätlån Kredit.

ADRESSÄNDRING

Låntagaren är skyldig att vid ändring av adress eller telefonnummer så snart det är möjligt meddela Nätlån Kredit de nya uppgifterna. I de fall ändringsmeddelande uteblir tillkommer en ändringsavgift om minst 150 kr.

MEDDELANDE

Meddelande som Nätlån Kredit skickar per brev till folkbokföringsadressen eller den senaste adress låntagaren uppgivit skall anses ha nått låntagaren senast fem dagar efter avsändande. Nätlån Kredit kan även avisera via e-post och SMS.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Nätlån Kredit är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL 1998:204) för den behandling av låntagarens personuppgifter som Nätlån Kredit utför. Nätlån Kredit behandlar låntagarens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter, såsom kundidentifiering enligt gällande penningtvätts- och anti-terroristregler, lämna uppgifter till myndigheter samt att marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Nätlån Kredit äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med låntagaren. Uppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till Nätlån Kredit´s samarbetspartners (exempelvis fakturabolag eller inkassobolag). Nätlån Kredit tillämpar PuL (Personuppgiftslagen) för att skydda låntagarens integritet och personuppgifter. Låntagaren kan när som helst skriftligen begära att dennes registrering upphör eller rättelse av registrerade uppgifter, förutsatt att borttagningen inte påverkar fullgörande av ingånget avtal. Låntagaren har rätt att få tillgång till personuppgifter som finns registrerade om denne. Låntagaren har också möjlighet att skriftligen anmäla att denne motsätter sig en behandling av personuppgifter, exempelvis för ändamål som rör direkt marknadsföring. Genom att låntagaren accepterar villkoren ger låntagaren sitt samtycke till att Nätlån Kredit får behandla låntagarens personuppgifter i enlighet med denna punkt.

BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR

Nätlån Kredit ansvarar inte för indirekt skada förutom vid konstaterat uppsåt eller grov oaktsamhet från Nätlån Kredit’s sida. Nätlån Kredit ansvarar vidare inte i något fall för vare sig direkt eller indirekt skada hänförlig till låntagarens angivande av felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid kreditansökan eller i övrigt orsakad av låntagarens oaktsamhet eller passivitet. Oaktat ovan är Nätlån Kredit inte i något fall ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, driftstopp/tekniska problem, naturkatastrof eller annan liknande omständighet utanför Nätlån Kredit kontroll (force majeure).

MISSBRUKSREGISTRERING

Vid grovt eftersatt återbetalning eller om lånet beviljats under felaktiga eller falska förutsättningar kan Nätlån Kredit  komma att registrera kundens uppgifter i särskilt missbruksregister. Nätlån Kredit polisanmäler alla bedrägeriförsök.

TILLSYNSMYNDIGHET

Catalunia Capital AB som driver Nätlån Kredit är registrerat hos Finansinspektionen och har därmed tillstånd att erbjuda snabblån och smslån. Denna registrering är till för att säkerställa att verksamheten erbjuder och följer Finansinspektionens regelverk för den svenska kreditmarknaden.
Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheter:
Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se

Dessa myndigheter övervakar att kreditgivaren följer konsumentkreditlagen samt lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Namn på dessa typer av lån är korttidslån, smslån, sms-lån, snabblån, mikrolån, Internetlån och privatlån.

FORCE MAJEURE

Nätlån Kredit är inte ansvariga för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller dylik händelse. Nätlån Kredit ansvarar inte i något fall för indirekt skada.